ՀՀ-ում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների անվանացանկ

1. Միջատասպան պատրաստուկներ /ինսեկտիցիդներ/

2. Միջատասպան — սնկասպան պատրաստուկներ (ինսեկտոֆունգիցիդներ)

3. Մանրէակենսաբանական միջատասպան պատրաստուկներ

4. Նեմատոդասպան պատրաստուկներ (նեմատոցիդներ)

5. Մկնասպան պատրաստուկներ (ռոդենտիցիդներ)

6. Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)

7. Սնկասպան ախտահանիչներ

8.Մոլախոտասպան ախտահանիչներ

9.Կենսաբանական ակտիվ նյութեր

 

ՀՄԿ-ի կողմից արգելված թունաքիմիկատների ցանկ

Ցանկում ընդգրկված են «Կայուն օրգանական աղտոտիչներ, որոնք Միացյալ Նահանգների Շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության կողմից ճանաչվել են որպես գլոբալ հանրության ամենալուրջ խնդիրը և այն թունաքիմիկատները, արդյունաբերական կամ կենցաղային քիմիական նյութերը, որոնք «Նախապես տեղեկացված համաձայնություն (PIC) ծրագրի համաձայն, Միացյալ Նահանգների Շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության կողմից ճանաչվել է որպես «արգելված կամ «խիստ սահմանափակ օգտագործման»

 

Ռոտերդամի կոնվենցիայով կարգավորման ենթակա՝ ՀՀ-ում արգելված քիմիական նյութերի և թունաքիմիկատների ցանկ

Թունաքիմիկատների բնութագրեր

Մանկոզեբ (Դիթան Մ-45, Ֆորա)
Ֆենազաքվին (Դեմիտան)
Ցիպերմետրին (ապրանքանիշ`Արիվո)
Բետա-ցիֆլուտրին (Բուլդոկ)
Դիազինոն ( Բազուդին )
Քլոֆենտիզին (Ապոլլո)
Ֆենպրոպատրին (Դանիտոլ)
Հեպտենոֆոս (Խոստակվիկ)
Լամբդա-ցիհալոտրին (Կարատե)
Իմիդաքլոպրիդ (Կոնֆիդոր, Կոնդոր, Սուլթան)
Պերմետրին (Ռովիկուրտ, Վիսմետրին, Անոմետրին)
Դիմետոատ (Բի-58 նոր)
Ֆորմոթիոն (Անթիո)
Ֆիպրոնիլ (Ադոնիս, Ռեգենտ)
Բրոմուկոնազոլ (Վեկտրա)
Քլոպիրալիդ (Լոնտրել-300)
Թիաքլոպրիդ (Կալիպսո)
Թիամետօքսամ (Ակտարա)
Թունաքիմիկատների մնացորդային քանակները և առավելագույն մնացորդային մակարդակները (մգ/կգ) - Քլոպիրալիդ
Թունաքիմիկատների մնացորդային քանակները և առավելագույն մնացորդային մակարդակները (մգ/կգ) - Բրոմուկոնազոլ